KOMMUNIKASJON

29.03.2019

Det viktigste du lærer på Politihøgskolen er kommunikasjon og konflikthåndtering. Er det noe du skal bli god på, så er det å løse konflikter mennesker i mellom. Det er uunngåelig å ikke få bruk for det. Politiet møter forskjellige mennesker og konflikter daglig, noe som fordrer gode kommunikative ferdigheter for å lykkes i samhandlingene. Tillit mellom politi og publikum skapes ikke uten videre, det er gjennom kommunikasjon at vi ser hverandre og finner løsninger. 

Det er ingen selvfølge å være god til å kommunisere. Kommunikasjon foregår ikke bare verbalt, men også nonverbalt. Kroppsspråket vårt utgjør ca. 70 prosent av budskapet i kommunikasjonsprosessen, i motsetning til det verbale som bare utgjør 30 prosent. Det er med andre ord ikke alltid hva du sier som avgjør om kommunikasjonen er god eller ikke. 

Kroppsspråk innebærer blant annet mimikk, gester, tegn og holdning. Det er derfor utrolig viktig at man som tjenesteperson prøver å være seg bevisst på eget kroppsspråk i møte med publikum. Jeg må selv ta meg i det når jeg møter utagerende personer, idet jeg ofte blir mer anspent, direkte og stående med bred beinstilling med hendene på utstyrsbelte. Dette er selvfølgelig tjenlig i mange tilfeller med tanke på egensikkerhet, men det kan også være barrieren for god kommunikasjon.

De som er gode til å kommunisere ser blant annet behovene motparten har. En person som er suicidal har ikke nødvendigvis det samme behovet som en som er overstadig beruset eller er psykisk syk. Dette er alle personer du som politi kan møte, men hvordan du møter dem avhenger av deg. På Politihøgskolen er det naturligvis mye fokus på kommunikasjon og konflikthåndtering både i det operative politiarbeidet, men også innen etterforskning. 

Det som også er utrolig viktig under kommunikasjon og konflikthåndtering er kunnskap om samfunn, kultur og miljø. Det å møte mennesker med respekt for kultur, religion, ulikhet og utfordringer er ofte nøkkelen til god kommunikasjon.

"Det starter ofte med et håndtrykk!"