INNSATSLEDELSE

01.05.2019

Når ulykker inntreffer er kaos ofte et faktum. Trafikkulykker, branner, skyte- og knivepisoder er blant flere akutte hendelser som krever innsatsledelse. Det er en krevende oppgave å lede innsatsen på et hendelsessted, idet oppgavene kan være mange og uoversiktlige. Politiet har den overordnede ledelsen på et hendelsessted hvor det kreves innsats av flere nødetater og/eller aktører.

Politiets innsatsleder skal koordinere innsatsstyrken på hendelsesstedet ved blant annet å vurdere ressursbehov og akutte tiltak. Det er ikke uvanlig at politiets innsatsleder utpeker NK (nestkommanderende) og/eller fagleder politi. Det er selvfølgelig situasjonsbetinget hvilke funksjoner og/eller roller som bør fylles, men delegering av oppgaver og funksjoner er helt essensielt for god innsatsledelse. Det er som regel innsatsleder som også uttaler seg til media.

I større byer er ofte tjenestepersoner ansatt som innsatsledere. De har som regel lang operativ erfaring, og har i tillegg gjennomført egen utdanning i forhold til innsatsledelse. De er ofte politiførstebetjenter eller politioverbetjenter av grad. På mindre steder hvor det ikke er politistasjon, men lensmannskontor blir innsatsleder ofte eldstemann på patruljen eller den med lengst ansiennitet. Det er derfor ikke umulig at du som nettopp er ferdigutdannet ved politihøgskolen blir tildelt grønn innsatsleder vest i et lensmannsdistrikt.

Innsatsledelse krever mange personlige egenskaper, såvel som faglige. Det er ikke uten grunn at det er et eget fag. Det er imidlertid ikke bare politiet som har innsatsleder, men også brann og helse har dette. Brann har for øvrig innsatsledelsen på hendelsesstedet såfremt politiet ikke har ankommet. En suksessfaktor for god oppdragsløsning og innsatsledelse er samvirke nødetatene i mellom. Det opprettes derfor ofte ILKO (innsatsleders kommandoplass) hvor innsatsleder politi, brann og helse møtes.

"Tverretatlig samarbeid er uhyre viktig, idet hver etat fyller sin funksjon og rolle best!"