DOMSTOLENE

19.06.2019

"Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe? Det forsikrer jeg på ære og samvittighet." - Vitnestevne forsikring 

Det er ikke sjeldent at politiet bistår med fremstilling av tiltalte/siktede under en rettssak. En fremstilling innebærer at politiet henter den tiltalte/siktede i fengslet og transporterer ham til tinghuset. Jeg var nylig med på dette og fikk derfor overvære en hovedforhandling. En hovedforhandling er den delen av en rettssak som foregår for den dømmende rett. I Norge har man i hovedsak tre alminnelige domstoler. Dette er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene.

Tingretten er første instans for behandling av en straffesak eller en sivilsak. Politiets oppgave i en straffesak er følgelig å belyse faktiske forhold gjennom etterforskning. Både det som taler for skyld og uskyld skal belyses. Det er påtalemyndigheten som leder politiets etterforskning i straffesaker og som skal avgjøre påtalespørsmålet, altså om siktede anses å være skyldig etter gjeldene straffebestemmelser og bevis. Påtalemyndigheten består i hovedsak av politiadvokater som blant annet fungerer som aktor under hovedforhandlingene.

Den som er mistenkt, siktet eller tiltalt for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn i saken. Forsvareren skal blant annet utfordre aktor/påtalemyndigheten om bevisene som er fremlagt i hovedforhandlingen er tilstrekkelige og troverdige. Hvis det skapes tvil rundt bevismaterialet, deriblant tekniske bevis og/eller vitneforklaringer så skal det tale til tiltaltes/siktedes fordel. Man er med andre ord uskyldig til det motsatte er bevist.

Det er spesielt selv for meg etter noen år i politiet å overvære en hovedforhandling. Det er her arbeidet vårt i form av etterforskning skal legges fram og overprøves av både forsvarer og dommere. Jeg må ærlig innrømme at det er med stolthet at jeg sitter i en rettssal hvor så mange fagkyndige personer, såvel som lekmenn (alminnelige borgere) sitter for å avgjøre påtalespørsmålet. Det er en høyst nødvendig instans og funksjon som Norge har som en demokratisk rettsstat.

"Det kan være sterkt å overvære en hovedforhandling, både for den som er direkte involvert i saken, men også for forsvarer, aktor, dommer, politi og pårørende. Det er menneskers skjebner som skal belyses, konfronteres og avgjøres. Det er en sal som rommer mye mer enn bare menneskene. Det er en sal hvor fortid, nåtid og framtid skal legges fram."