ETTERFORSKER

19/10/2021

Hvordan er hverdagen til en politietterforsker, og hvilke arbeidsoppgaver står man overfor? Å etterforske straffesaker er noe av det viktigste politiet gjør.    

ETTERFORSKNING

Etterforskning innebærer så mangt, men hovedprinsippet er følgelig å undersøke om det har skjedd noe straffbart eller ikke. Politiet skal være objektive i sin etterforskning, noe som betyr at man ikke skal ta side med noen. Fornærmede og mistenkte har begge rett til å forklare sin side av saken, men de har også muligheten til å la være å forklare seg. 

Det er ikke uvanlig at både fornærmede og mistenkte nekter å forklare seg i straffesaker, spesielt hvor politiet har opprettet en avgitt anmeldelse. Sistnevnte betyr at politiet selv anmelder et forhold de blir gjort kjent med, men som fornærmede selv ikke nødvendigvis ønsker å anmelde. Mottatt anmeldelse er i motsetning til avgitt anmeldelse, inngitt av fornærmede selv og/eller andre som ønsker å rapportere et mulig lovbrudd. 

Etterforskning skal derav iverksettes når det foreligger anmeldelse eller andre rimelige grunner for å undersøke om det har skjedd et eller flere straffbare forhold. Når dette er utgangspunktet, så forstår man at det kreves mye tid og ressurser for å etterforske. Å etterforske straffesaker er noe av det viktigste politiet gjør. Etterforskning handler ikke bare om å avklare om et straffbart forhold har skjedd eller ikke, men også om å ivareta og veilede mennesker i vanskelige og sårbare situasjoner.

// God etterforskning fordrer både kompetanse og samarbeid både internt og eksternt. I politiet deles etterforskningen opp i ulike seksjoner og spesialavsnitt i hvert enkelt politidistrikt. Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet (PU) er imidlertid egne særorgan, i likhet med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De bistår med andre ord resten av Politi-Norge. 

Lokalt, altså i hvert enkelt politidistrikt deles etterforskningen inn i to ulike seksjoner. Dette er Felles etterforskningsenhet (FEE) og Generell etterforskning (GDE). Sistnevnte etterforsker i hovedsak hverdagskriminalitet som eksempelvis tyverier, narkotika lovbrudd, vold og trusler. FEE derimot, etterforsker alvorlige straffesaker som eksempelvis drap, vold i nære relasjoner med barn og/eller andre seksuallovbrudd som blant annet voldtekt.  

Jobber du imidlertid som etterforsker på Kriminalvakta, så etterforsker du kun sakene i initialfasen. Så snart det viktigste av taktiske og tekniske undersøkelser er gjort, fordeles saken videre til rett avsnitt.

LYTT TIL PODCAST EPISODEN OM ETTERFORSKNING

ARBEIDSOPPGAVER

Som etterforsker skal man innhente opplysninger som kan belyse saken. Dette kan gjøres på forskjellige måter. I hovedsak skiller man mellom taktisk og teknisk etterforsking. Avhør av involverte parter som fornærmede, mistenkte og vitner er taktiske etterforskningsskritt. Teknisk etterforskning innebærer eksempelvis kriminalteknikk, hvorav man sikrer spor på et åsted eller på person. 

En etterforsker må derfor evne å kommunisere godt både før, under og etter avhør. Det fordrer også evne til å strukturere informasjonen man innhenter, samtidig som man er objektiv i sin tilnærming. Rapportskriving er derfor utrolig viktig, idet mye av jobben går ut på dette. Som etterforsker kan du også være med på aksjoner, hvorav pågripelse og ransaking er essensielt.

Hvilken type hverdag man har som etterforsker, avhenger helt av hva man jobber med og hvor man jobber. Det er derfor stor variasjon innen etterforskning også. 

// For mer informasjon om etterforskning og hva det innebærer, lytt til podcast episoden over.